Foreldrene

Samarbeid foreldrene / barnehagen

Et godt samarbeid og en åpen dialog mellom barnehagen og foreldrene er en viktig forutsetning for at vi i barnehagen kan legge til rette slik at barna trives og utvikler seg.

DSC_2054I de daglige møtene mellom foreldre og personalet kan vi formidle de små episodene som har hendt i løpet av barnehagedagen eller i hjemmet. Vi legger vekt på positive tilbakemeldinger og inkluderer gjerne barnet i samtalen slik at det føler seg sett og trygg.

Foruten den daglige samtalen holder vi årlige foreldresamtaler der vi har mulighet å fordype oss i det enkelte barn og i pedagogiske spørsmål. Ved oppstart deler vi ut et eget skriv om samarbeid mellom barnehage/hjem.

Foreldremøter

Vi arrangerer 4 foreldremøter årlig, der vi tar opp bakgrunn for hvordan vi jobber og vårt verdigrunnlag. Vi ser på festene, forteller om livet i gruppen, svarer på spørsmål fra foreldrene og klargjør en del praktiske ting. Vi inviterer også foredragsholder etter ønsker.

DSC_2060Foreldremøtene er en viktig kilde til informasjon og kommunikasjon. Derfor er det viktig at foreldrene stiller. Saker for foreldremøtene meldes skriftlig til avdeligsleder i forkant, senest en uke før møtet.

Hver avdeling har 2 foreldrerepresentanter. På det siste møtet om våren velges det 1 ny representant for 2 år, fra hver avdeling. Foreldrerepresentantene overlapper hverandre slik at det alltid er en som er kjent. Representantene kan fordele oppgaver seg imellom hvis de ønsker det.

Foreldrerepresentanten har følgende oppgaver

  • Arrangere foreldremøter i samarbeid med avdelingslederen. Fire årlige møter. Planlegge møtet, finne kakebakere og kaffekokere, stelle i stand og rydde etterpå.
  • Representere foreldrene på møter i SAU 4 ggr årlig. SAU er et kontaktskapende og rådgivende organ. Her sitter avdelingslederne, daglig leder og 1 representant fra stiftelsens styre på skolen og foreldrerepresentanter fra alle 4 avdelingene. I SAU tar vi opp barnehagens liv, økonomi, personale, dugnader og foreldremøter med mer.
  • Arrangere 2 dugnader pr år i samarbeid med avdelingslederne. Dugnaden er tema på SAU møtene. Her drøfter vi oppgaver og planlegger dugnaden sammen. I tillegg må det regnes med to møter på kveldstid for å forbedrede det praktiske. Foreldrerepresentanten er arbeidsleder på dugnaden sammen med barnehagepersonalet.
  • Være aktiv i foreldregruppen mht hva som lever der av ønsker i forhold til foreldremøter og annet, (for eksempel få i sving en studiegruppe). Dette betyr ikke at foreldrerepresentanten må ringe rundt til alle før møtene. Hver enkelt foreldre har ansvar for å melde opp saker innen de frister som er satt.

Foreldrerepresentantene er valgt av foreldregruppen til å representere avdelingens foreldre og er de som skal gjøre dette når det oppstår spørsmål/ønsker i foreldregruppen. Representantene samarbeider seg imellom og har tett kontakt med avdelingsleder.

Foreldresamtaler

Vi innkaller nye foreldre innen 3 måneder etter oppstart på høsten til samtale. Alle får tilbud om en samtale i løpet av året. Barnehagen eller foreldrene kan ta initiativ til ekstra samtaler utover det.

Vi stiller 2 personer fra personalet hvis det lar seg gjøre. På foreldresamtalen vil vi gjerne høre, hvordan barnet har det hjemme og går inn på eventuelle spørsmål foreldrene har.

Vi forteller hvordan vi opplever barnet deres i barnehagen og prøver å tegne et så fyldig bilde av barnet som mulig.

Dugnad

Et annet viktig møtepunkt vi har som både er nyttig, hyggelig og sosialt, er dugnadene.

Vi arrangerer årlig dugnader – høst og vår. Der ryddes og males det, vi snekrer eller planter blomster, spar opp sanden eller vasker ned avdelingene. Barna er selvfølgelig med og jobber der de kan, eller bare opplever glade voksne i fornuftig arbeid. Foreldrene tar med seg god mat og drikke til felles fat.

DSC_2031Dugnadene planlegges på samarbeidsutvalgsmøtene (SAU) og eventuelt på ekstra dugnadsmøter. Foreldrerepresentantene er arbeidsledere sammen med personalet.

SAU (samarbeidsutvalget)

Samarbeidsutvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ mellom foreldre og barnehagen. Samarbeidsutvalget består av daglig leder, alle 4 avdelingsledere, to foreldrerepresentanter fra hver avdeling og en representant fra skolen. Det holdes 4 møter årlig, som omhandler økonomi, personale, livet i barnehagen og dugnader.

Julemarked

Vårt største arrangement i løpet av året er julemarkedet. Det arrangeres hvert år siste helgen i november, lørdag og søndag i samarbeid med skolen. Hver avdeling velger to julemarkedsrepresentanter fra foreldregruppen som er ansvarlig for å organisere lagekvelder, samle inn loddbøker og lage vaktlister.

Fra tidlig høst og noen ganger allerede om våren, jobber foreldrene med å lage flotte ting til salg på julemarkedet. Det tilbys kurs i toving, dukkesying, silke/ull engler, lefsebaking etc. og en kan delta der en måtte ønske det. Sammenkomstene er både sosiale, hyggelige og lærerike. Før markedet får hver familie utdelt 2 loddbøker (4 for de som har flere barn) som skal selges. På selve markedet er det mye aktivitet, der er det eurytmiforestillinger, dukketeater, pepperkake baking, lysdypping, fiskedam, elevopptreden, snekkerbod med spikking med mer, og selvfølgelig masse god mat. Hver familie stiller til minst en vaktøkt en av dagene.

Inntektene forvaltes av skolens AU, som fordeler etter søknader og fordelingsnøkkel mellom barnehagen og skolen.